Yeterlilik değerlendirmesinde sorulacak sorular aşağıdaki konulardan seçilecektir.

 

Genel Konular

Anatomi ve Embriyoloji

 • Kolon
 • Rektum
 • Anüs
 • Pelvik taban

 

Fizyoloji

 • Sağ/sol kolon
  • Kolondan emilim
  • Kolon hareketleri
 • Rektum ve anüs
  • Dışkılama ve kontinans fizyolojisi

 

Hasta Değerlendirmesi

 • Öykü (Anamnez)
 • Rutin testler
 • Özel risklerin değerlendirilmesi
  • Kronik kalp, akciğer, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, organ transplantasyonu
  • Diyabet, obezite, beslenme bozukluğu
  • Alkol, tütün, uyuşturucu madde kullanımı
  • Kan sulandırıcı, immünosüpresif kullanımı, kemoterapi uygulaması
  • Risk sınıflandırmaları (ASA, POSSUM...)

 

Endoskopi

 • İndikasyonlar
  • Tanı, tedavi, tarama, takip amaçlı
 • Hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Bağırsak temizliği
 • Sedasyon, anestezi
 • Anoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi
 • Endoanal ultrasonografi (EAUS), endorektal ultrasonografi (ERUS)
 • Yeni teknolojiler
  • Kapsül kolonoskopi, sanal kolonoskopi, kromoendoskopi, görüntüyü büyüten teknoloji,
  • Narrow Band Imaging (NBI), tatuaj
 • Polipler
  • Tanı, endoskopik sınıflandırma
  • Polipektomi kararı nasıl alınır
  • Polipektomi teknikleri
   • Soğuk biyopsi, sıcak biyopsi
   • Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
   • Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
   • Laparoskopi eşliğinde kolonoskopik polipektomi
 • Komplikasyonlar, komplikasyonların yönetimi
 • Veri kayıtçılığı, raporda bulunması gereken öğeler
 • Kolonoskopide polip saptanan olguların takibi

 

Cerrahi Sonrası İyileştirilmiş Derlenme (ERAS)

 • Ameliyat öncesi
  • Beslenme durumunun iyileştirilmesi, kas gücünün arttırılması
  • Tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının terk edilmesi
  • Kısa açlık süresi
  • Mekanik bağırsak temizliği
  • Antibiyotik kullanımı
  • Derin ven trombozu profilaksisi
 • Cerrahi sırasında
  • Minimal invaziv cerrahi
  • Sıvı perfüzyonu kısıtlaması
  • Analjezi
 • Ameliyat sonrası
  • Nazogastrik tüp kullanılmaması
  • Analjezi
  • Sıvı perfüzyonunun erken durdurulması
  • Ağızdan sıvı ve katı gıda alımına erken başlama
  • Hastanın ayağa kaldırılarak yürütülmesi
  • Derin ven trombozu profilaksisi

 

Kolorektal anastomoz tekniklerinde genel kurallar

 • Anastomoz iyileşmesini ilgilendiren olumlu/olumsuz etkenler
 • Anastomoz teknikleri
 • Saptırıcı stoma indikasyonları
 • Anastomoz komplikasyonları ve yönetimi
  • Kaçak, darlık, kanama, fistülleşme

 

Anal Bölge Hastalıkları

Hemoroid Hastalığı

 • Belirtiler
 • Sınıflandırma
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, anoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi
 • Tedavi
  • Konservatif tedavi
   • Diyet, krem, fitil, ilaçlar
   • Lastik band, skleroterapi, infrared koagülasyon, lazer
  • Cerrahi tedavi
   • Klasik hemoroidektomi, stapler hemoroidopeksi (Longo), hemoroidal arter ligasyonu (HAL)
  • Özel durumlarda tedavi
   • Gebelik, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kan hastalıkları, kan sulandırıcı kullanımı, portal
   • Hipertansiyon
 • Cerrahi girişim sonrası erken-geç komplikasyonlar

 

Fissür

 • Belirtiler
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, gerekirse anestezi altında rektosigmoidoskopi
 • Tedavi
  • Konservatif tedavi
   • Diyet, krem (nifedipin, gliseril trinitrat), botoks injeksiyonu
  • Cerrahi tedavi
   • Lateral internal sfinkterotomi (LİS), fleple onarım
 • Cerrahi sonrası erken-geç komplikasyonlar

 

Abse, Fistül

 • Belirtiler
 • Sınıflandırma
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, magnetik rezonans görüntüleme (MR), EAUS, gerekirse rektosigmoidoskopi
 • Tedavi
  • Abse drenajı
  • Fibrin yapıştırıcı, fistül tıkacı, kök hücre uygulaması
  • Fistülotomi, seton uygulaması (gevşek, kesici)
  • Fistülotomi, primer sfinkter onarımı
  • Endorektal ilerletme flebi, anokütaneöz ilerletme flebi
  • İntersfinkterik fistül ligasyonu (LIFT)
  • Lazer uygulaması
  • Video yardımlı anal fistül tedavisi (VAAFT)
 • Özel durumlar
  • Crohn fistülü, Fournier gangreni, poş-vajinal fistül, rekto-vajinal fistül, rektoüretral fistül
 • Cerrahi girişim sonrası erken/geç komplikasyonlar

 

Pilonidal sinüs

 • Etyoloji
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene
 • Tedavi
  • Konservatif tedavi
   • Hijyen uygulamaları, epilasyon, fenol uygulaması
  • Cerrahi tedavi
   • Sinüs eksizyonu sonrası yaranın açık bırakılması, primer dikiş, flep ile kapatma, vakum yardımlı kapatma (VAC)

 

Hidradenitis süpürativa

 • Etyoloji
 • Tanı, ayırıcı tanı, sınıflandırma (Hurley)
  • Fizik muayene
 • Tedavi
  • Konservatif tedavi
   • Kilo verilmesi, sigara kullanımının terk edilmesi, antiseptik sabun ile hijyen, lokal/sistemik antibiyotik, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, kortikosteroid, TNF-alfa inhibitörleri (infliksimab, etanersept), kriyoterapi, lazer uygulaması
  • Cerrahi tedavi
   • Radikal eksizyon
 • Hastalığın komplikasyonları

 

Pruritus Ani

 • Etyoloji
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, kolonoskopi
 • Tedavi
  • Topikal uygulamalar, sistemik yolla antihistaminik, kortikosteroid, sedatif verilmesi
  • Perianal lokal anestetik ve/veya metilen mavisi injeksiyonu, kriyoterapi

 

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

 • Etyoloji
 • Belirti ve bulgular
 • Klinik tablolar
  • Bakteriyel infeksiyon: Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Neisserea gonorrhoeae
  • Viral infeksiyon: Human papilloma virus (HPV) ve kondiloma akuminata, Human immuno deficiency virus (HIV), Lymphogranuloma venereum (LGV), Sifilis, Herpes simplex virus (HSV)
 • Tedavi
  • Sistemik ilaç tedavisi (Antibakteriyel, antiviral), topikal krem, kriyoterapi, cerrahi eksizyonlar

 

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, İndetermine kolit

 • Tanımlama, genel bilgiler
 • Kllinik belirti ve bulgular
 • Hastalığa özgü komplikasyonlar
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, kolonoskopi, gastroskopi, enteroskopi, kapsül enteroskopi, patoloji, radyolojik incelemeler
 • Sınıflandırma
 • Tedavi
  • İlaçla tedavi
   • 5-ASA, kortikosteroid, immünomodülatörler, biyolojik ilaçlar
  • Cerrahi tedavi
   • Acil ve elektif koşullarda yapılan girişimler
   • Cerrahi girişimlerin komplikasyonları
 • Kısa ve uzun dönem konservatif/cerrahi tedavi sonuçları

 

Divertikül Hastalığı

 • Tanımlama, genel bilgiler
 • Klinik belirti ve bulgular
  • Komplike olmayan hastalık
  • Sürekli tekrarlayan hastalık
  • Hastalığa özgü komplikasyonlar
 • Tanı, ayırıcı tanı, sınıflandırma (Hinchey)
  • Fizik muayene
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi
   • Acil koşullarda
   • Elektif koşullarda
   • Cerrahi girişimlerin komplikasyonları
 • Kısa ve uzun dönem konservatif/cerrahi tedavi sonuçları

 

Diğer Kolitler: İnfeksiyöz, Nekrotizan, Psödomembranöz, İskemik, Kollajenöz, Radyasyon, Mikroskopik

 • Tanımlama, genel bilgiler
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı
 • Komplikasyonlar
 • Tedavi ve prognoz

 

Fonksiyonel Hastalıklar

Anal inkontinans

 • Etyoloji
 • Genel belirti ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, endoskopi, EAUS, manometri, EMG, defekografi
 • Sınıflandırma ve skorlamalar (Wexner Cleveland Clinic inkontinans skorlaması)
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi

 

Kabızlık ve Obstrüktif Defekasyon

 • Genel tanımlama
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Sınıflandırma
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, kolonoskopi, kalın bağırsak geçiş zamanı, defekografi, anal manometri, gerekirse tam kat rektum biyopsisi
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi

 

Rektal Prolapsus, Soliter Rektal Ülser

 • Genel tanımlama
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi

 

İrritabl Bağırsak Sendromu

 • Genel tanımlama
 • Fizyopatoloji
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene
 • İlaçla tedavi

 

Tümörler

Kolorektal Kanserlerin Moleküler ve Genetik Özellikleri, Kalıtsal Sendromlar

 • Genel kavramlar ve  kanserleşmede yolaklar
 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, tarama, genetik danışmanlık
  • Tarama kılavuzları
 • Cerrahi tedavi (Açık, minimal invaziv)
 • Polipozis Sendromları
  • Familiyal Adeomatoz Polipozis (FAP)
   • Attenüe FAP
   • Mültipl Adenomatöz Polipozis (MAP)
  • Hamartomatöz Polipozis Sendromları
   • Peutz Jeghers Sendromu
   • Juvenil Polipozis Sendromu
   • PTEN Hamartoma Sendromu
  • Serrated Polipozis Sendromu
 • Polipozis Dışı Sendromlar
  • Lynch Sendromu (Herediter Polipozis Dışı Kolorektal Kanser, HNPCC)

 

İnce Bağırsak Tümörleri

 • Genel tanımlama
 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı, klinik evrelendirme (cTNM)
  • Fizik muayene, gastroskopi, enteroskopi, kolonoskopi, radyolojik incelemeler, PET (FDG, Ga68),  tümör belirteçleri
 • Sınıflandırma
  • Epitelyal tümörler: Adenokanser
  • Epitelyal dışı tümörler: Nöroendokrin, lenfoma, leiomiyoma, sarkoma, lipoma
 • Tedavi ve patolojik evrelendirme (pTNM)
  • Cerrahi (Açık, minimal invaziv)
  • Kemoterapi

 

Apendiks Tümörleri

 • Genel tanımlama
 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı, klinik evrelendirme (cTNM)
  • Fizik muayene, kolonoskopi, radyolojik incelemeler, PET (FDG, Ga68), tümör belirteçleri
 • Sınıflandırma
  • Epitelyal tümörler: Adenokanser (Müsinöz ve müsinöz dışı)
  • Epitelyal dışı tümörler: Nöroendokrin, lenfoma, leiomiyoma, sarkoma
 • Tedavi ve patolojik evrelendirme (pTNM)
  • Cerrahi (Açık, minimal invaziv)
   • Apandektomi
   • Sağ hemikolektomi
   • Sitoredüksiyon, ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi
  • Kemoterapi

 

Kolon Tümörleri

 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı, klinik evrelendirme (cTNM)
  • Fizik muayene, kolonoskopi, radyolojik incelemeler, PET, tümör belirteçleri
 • Tedavi
  • Cerrahi (Açık, minimal invaziv)
   • Sağ/sol hemikolektomi, subtotal kolektomi, total kolektomi
   • Komplet mezokolik eksizyon kavramı
  • Kemoterapi (ameliyat öncesi, sonrası)
  • Patolojik evrelendirme (pTNM)
  • Özel durumlar
   • Tıkanma, delinme, kanama, fistülleşme, senkron kanser
   • Uzak organ metastazlı hastaya yaklaşım
   • Periton metastazlı hastada sitoredüksiyon, ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi

 

Rektum Tümörleri

 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı, klinik evrelendirme (cTNM)
  • Fizik muayene, kolonoskopi, radyolojik incelemeler, PET, tümör belirteçleri
 • Tedavi
  • Cerrahi (Açık, minimal invaziv)
   • Lokal eksizyon
   • Low anterior rezeksiyon (LAR), abdominoperineal rezeksiyon (APR)
   • Total mezorektal eksizyon (TME) kavramı (Transabdominal, transanal)
   • Erken ve geç dönem cerrahi komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi
  • Rayoterapi
   • Kısa, uzun
   • Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası
   • Olası tam tümör cevabında “bekle ve takip et” kavramı (Wait&See, Watch&Wait, Non-operative management)
  • Kemoterapi
   • Total neoadjuvan kemoradyoterapi kavramı
   • İndüksiyon, konsolidasyon kemoterapileri
  • Patolojik evrelendirme (pTNM)
 • Özel durumlar
  • Tıkanma, delinme, kanama, fistülleşme, senkron kanser
  • Uzak organ metastazlı hastaya yaklaşım

 

Anal Tümörler

 • Genel tanımlama ve etyoloji
 • Klinik belirtiler ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı, klinik evrelendirme (cTNM)
  • Fizik muayene, kolonoskopi, radyolojik incelemeler, PET, tümör belirteçleri
 • Sınıflandırma
  • Anal intraepitelyal neoplazi, Bowen Hastalığı, Paget Hastalığı, Bushke Lövenstein tümörü
  • Yassı epitel hücreli kanser, adenokanser
  • Epitelyal dışı tümörler: Melanoma, lenfoma, sarkoma
 • Tedavi ve patolojik evrelendirme (pTNM)
  • Kemoradyoterapi (Nigro protokolü)
  • Cerrahi lokal eksizyon, abdominoperineal rezeksiyon
  • Kemoterapi, immünoterapi

 

Presakral / RetrorektalTümörler

 • Genel tanımlama
 • Sınıflandırma
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Radyolojik görüntüleme, biyopsi
 • Tedavi
  • Cerrahi eksizyon

 

Kolorektal Aciller

Tıkanıklık, Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması

 • Genel tanımlama
 • Etyoloji
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, radyolojik incelemeler, endoskopi, biyopsi
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi

 

Kolon, Rektum, Anüs Travması, Yabancı Cisim

 • Genel tanımlama
 • Etyoloji
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Tanı, ayırıcı tanı
  • Fizik muayene, radyolojik incelemeler, endoskopi
 • Tedavi
  • Konservatif
  • Cerrahi

 

Stomalar

 • Genel tanımlama
 • Kalıcı/geçici stoma indikasyonları
 • Ameliyat öncesi stoma yeri işaretlemesi
 • Stoma tekniğinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kontinent stoma
 • Erken ve geç stoma komplikasyonları ve yönetimi

 

Endometriyozis

 • Genel tanımlama
 • Epidemiyoloji, etyoloji, patoloji
 • Klinik belirti ve bulgular
 • Tanı ve ayırıcı tanı
  • Laboratuvar, endoskopi, görüntüleme yöntemleri, laparoskopi
 • Tedavi
  • Konservatif, ilaçla
  • Cerrahi

 

Diğer Konular

 • Pediyatrik kolorektal hastalıklar
 • İleri yaş grubunda kolorektal sorunlar
 • Sağlık sistemi ve ekonomi
 • Etik konular
 • Hukuksal sorunlar
 • Cerrahi eğitim
 • Kolorektal cerrahide kalite ve güvenlik
 • Kişi ve kurum sertifikasyonu